Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Hartvig Frisch – fra kulturpolitik i 1920’erne til undervisningsminister i efterkrigstiden


Med baggrund i sin klassiske uddannelse som cand. mag. i græsk, latin, historie og tysk havde Hartvig Frisch (1893-1950) de bedste forudsætninger for at skrive "Europas Kulturhistorie", som udkom samlet i 1928.
Det var hans holdning, at elitekultur skulle gøres til folkets kultur. Frisch var en ivrig og engageret formidler og folkeoplyser af vidt forskellige emner allerede som ung lærer. Fx holdt han i begyndelsen af 1920'rne nogle meget velbesøgte foredrag i Aarhus om "Kunst og Kultur i Oldtidens Italien" og om Platons "Staten", en slags folkeuniversitetsforelæsninger (før dette fandtes), som blev en slags forløber for Aarhus Universitet.
Hartvig Frisch's store styrke i hans beskæftigelse med kulturelle emner var, at han kunne se historiske begivenheder i et imponerende overordnet perspektiv. Det gav ham overblik og argumenter, og det gav ham blik for det væsentligste i en dansk demokratisk borgers tilværelse.
Frisch's suveræne - nærmest profetiske - overblik ses bl.a. i følgende - og i mange andre synspunkter - som vil blive uddybet i foredraget: "Ved Siden af de Ændringer i Samfundslivet og Tekniken, som langsomt omformer de europæiske Folks Kultur indefra, foregaar der tillige under Enevælden en Masseomplantning af europæisk Befolkning til fremmede Verdensdele.
Denne Ekspansion, hvis ydre Forløb har megen Lighed med Grækernes og Fønikernes Kapløb om Herredømmet paa Middelhavet, fører til, at Amerika allerede inden Udgangen af det 18. Aarh. træder frem som en Verdensdel med herskende hvid Befolkning og europæisk Kultur. I Sammenligning hermed svinder de evige Grænsestridigheder i Europa ind til Ubetydeligheder, men først vore Efterkommere vil maaske rigtig forstaa Rækkevidden heraf, naar Europæerne bliver for Amerika, hvad Grækerne var for Rom" (fra "Europas Kulturhistorie").
Den opmærksomme læser vil bemærke, at teksten er med datidens retskrivning - og ikke den, som Højskolesangbogen var begyndt at bruge allerede i det 19. århundrede, og som Hartvig Frisch fik indført i sin tid som undervisningsminister (1947-1950).
Finn Jorsal vil gennemgå hans samlede politiske virke fra 20'rne til hans død i 1950. Som en samlende karakteristik af Hartvig Frisch skal her citeres fra statsminister Hans Hedtoft's mindetale ved hans død: "De, der har oplevet og nøjere betragtet Hartvig som taler, ved, det er sandt, at man under en tale ofte ligesom anede den hellenske blå himmel bag hans stærke profil, han gjorde klassicismen, den græsk-romerske oldtid til aktuelle diskussions- og studieemner også blandt Danmarks arbejderungdom. Ikke for at gøre dem til oldtidsgranskere, men for at give dem viden og våben til morgendagen".

læs mere på min hjemmeside www.finnjorsal.dk
Finn Jorsal
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: kørselsgodtgørelse efter statens takster


Andre foredrag ved Finn Jorsal


Om foredragsholderen

Finn Jorsal

Dragsbækvej 31 7700 Thisted Se website Skriv email

Finn Jorsal er født i Svendborg i december 1947, voksede op i Middelfart og Strib, blev student fra Fredericia Gymnasium 1967 (hos rektor Erik Lund) og 1974 cand. mag. i klassisk filologi på Aarhus Universitet (med professorerne Franz Blatt, Holger Friis
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked